Sdělení k ochraně osobních údajů

Zastoupení firmy MSD v České republice („MSD“) zpracovává osobní údaje podle tohoto sdělení k ochraně osobních údajů a v souladu s příslušnými právními předpisy, včetně obecného nařízení k ochraně osobních údajů (2016/679; „GDPR“) a dalšími českými právními předpisy na ochranu osobních údajů („Datatilsynet“).
Toto sdělení popisuje, jakým způsobem zpracováváme osobní údaje v souvislosti s internetovou stránkou „Chraň rovněž naši budoucnost“ (Protect Our Future Too)

Jaké údaje jsou shromažďovány na této internetové stránce a za jakým účelem?
Od uživatele je požadováno poskytnutí jména, e-mailové adresy a druhu zvířete, aby mu byla zaslána informace o dopadech sezónních změn na zvířata a další informace týkající se zdraví zvířat a péči o ně.
Jméno je používáno k personalizaci pozdravu v e-mailovém sdělení, e-mailová adresa je používána k zasílání e-mailového sdělení s příslušnými informacemi a informace o druhu zvířete je používána pro zasílání informací týkající se koček/psů nebo obou těchto zvířat, aby byly informace pro uživatele relevantnější.
Dále je požadováno poskytnutí poštovního směrovacího čísla, pokud má uživatel zájem o vyhledání veterinárního lékaře používajícího aplikaci. V takovém případě je poštovní směrovací číslo předáno MSD za účelem vyhledání veterinárního lékaře a uživatel je nasměrován tak, aby viděl seznam veterinářů podle daného poštovního směrovacího čísla.
Poštovní směrovací číslo je požadováno rovněž v prohlížeči, kde je používáno pro vyhledávání teplotních a klimatických charakteristik při geolokaci (zjišťování polohy) uživatele v konkrétním čase. Tím je zpětně umožněno poskytovat vhodné tipy pro péči o zvířata v těchto podmínkách.

Cookies: Podívejte se prosím na panel cookies na internetové stránce, který obsahuje volby pro soubory cookies a informace právního charakteru

Jak jsou údaje zpracovávány?
Údaje jsou zpracovávány ve správcovské části internetové stránky (umožňující využití aplikace pro vyhledání veterináře a aplikace prohlížeče) a v rámci nástroje CRM (řízení vztahů se zákazníky), aby mohla být zasílána příslušná sdělení uživatelům, kteří projevili souhlas se zasíláním takových sdělení o dopadech sezónních změn na zvířata a dalších informací o zdraví zvířat a péči o ně.
MSD přijala příslušná technická a organizační opatření k zajištění bezpečnosti Vašich osobních údajů a zajištění toho, aby k Vašim osobním údajům měly přístup pouze oprávněné osoby. Rovněž jsme přijali vnitřní předpisy pro bezpečné zpracování osobních údajů
Jsou údaje předávány nebo zpřístupňovány třetím subjektům?
Nikoliv, údaje jsou používány MSD pouze k výše uvedeným účelům.

Kde jsou Vaše údaje zpracovávány?
Osobní údaje zpracováváme na serverech umístěných na území EU/EHP. Osobní údaje dále zpracováváme ve Spojených státech amerických a potřebujeme tedy předat Vaše údaje do oblasti mimo území EU/EHP. Úroveň ochrany údajů v zemích mimo oblast EU/EHP může být nižší, než jaká je garantována v rámci EHP. V takovém případě zavádíme příslušná opatření podle GDPR, abychom zajistili, že Vaše osobní údaje budou nadále chráněné a zabezpečené.
MSD splňuje podmínky Štítu EU – USA na ochranu soukromí stanovené Federální obchodní komisí USA ve vztahu ke shromažďování, používání a uchovávání osobních údajů předaných z Evropské unie do Spojených států amerických. MSD osvědčila vůči Federální obchodní komisi USA, že dodržuje zásady Štítu soukromí. MSD navíc přijala závazná podniková pravidla schválená na úrovni Evropské unie.

Kontaktujte nás
MSD je správcem osobních údajů pro výše uvedené účely. Naše kontaktní údaje jsou uvedeny na www.msd-animal-health.cz.
Budete-li mít jakékoliv dotazy týkající se zpracování osobních údajů v rámci MSD, neváhejte se prosím obrátit na náš tým ochrany osobních údajů na adrese DPOCzech@merck.com,

Propojení (link) na další informace právního charakteru
Podmínky používání
Zásady ochrany osobních údajů